Pagina opties

Groter
A A

Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

De raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijf gemeenten, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen,  praten al geruime tijd over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Het gaat daarbij met name over de vraag hoe besluiten die voor het hele eiland van belang zijn het beste kunnen worden genomen en uitgevoerd.

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst

Op 17 december 2015 is in alle vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard gesproken over de bestuurlijke toekomst van het eiland. In de gemeenten Oud-Beijerland (19 stemmen voor het raadvoorstel – 0 tegen) en Strijen (11-2) hebben de raden ingestemd met het voorstel tot samenvoeging van gemeenten. De raden van Binnenmaas (9-12), Cromstrijen (7-8) en Korendijk (5-10) hebben niet ingestemd met dit voorstel maar hebben door het aannemen van een amendement gekozen voor een model van versterkte samenwerking met doorzettingsmacht.

Na dit niet-eensluidende besluit van de raden namen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland de regie over en stelden zich ten doel de gemeenten te helpen de ontstane impasse te doorbreken. Op 5 juli 2016 besloten GS dat herindeling de beste oplossing is voor de Hoeksche Waard en haar inwoners.

Herindelingsontwerp

Nadat de provincie op 5 juli 2016 het besluit tot herindeling had genomen, lag het herindelingsontwerp tot en met 21 november 2016 ter inzage bij de vijf gemeentehuizen in de Hoeksche Waard en bij het provinciehuis in Den Haag. Op 13 oktober 2016 gaf gedeputeerde Rogier van der Sande een toelichting op het herindelingsontwerp tijdens een bijeenkomst in dorpshuis Streona in Strijen.

Iedereen kon tot 22 november 2016 zijn/haar mening geven op het herindelingsontwerp. Er zijn ruim 1500 zienswijzen bij de provincie ingediend. De vijf gemeenteraden hebben voor 23 december hun zienswijzen vastgesteld. GS nemen alle zienswijzen begin 2017 op in een nota. Op de website www.zuid-holland.nl/hw leest u meer over de aanloop naar dit besluit, het besluit zelf en de zienswijzeprocedure.

Herindelingsadvies

GS hebben op 20 januari 2017 het Herindelingsadvies voor de Hoeksche Waard ter vaststelling aan Provinciale Staten (PS) aangeboden. Het betrof het voorstel tot vaststelling van het advies van PS aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de samenvoeging per 1 januari 2019 van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard. PS hebben dit herindelingsadvies op 22 februari 2017 vastgesteld. Daarnaast hebben PS de motie aangenomen van SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. Daarin roepen zij GS en de gemeenten in de Hoeksche Waard op om de inwoners te betrekken bij de toekomst van de nieuwe gemeente en ruimte te bieden voor burgerparticipatie en eigenheid van dorpen.

Vervolg behandeling advies

Na de vaststelling door PS is het advies aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 7 juli 2017 heeft de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het aanbieden van het herindelingsvoorstel aan de Raad van State. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2019. Na advies van de Raad van State zal het worden ingediend bij de Tweede Kamer. Op dat moment wordt de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar. De Tweede Kamer en Eerste Kamer bepalen uiteindelijk of de herindeling doorgaat met de vaststelling van de herindelingswet.

Burgerpeiling

De gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk wilden ook de mening van de burger weten. Daarom werd op 15 maart 2017 - gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen - in de drie gemeenten een burgerpeiling gehouden. De uitslag van de burgerpeiling wordt aan de kamerleden overhandigd.

De vraag die de drie gemeenten aan hun inwoners stelden is:

'Bent u voor of tegen een herindeling (fusie) van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente?'

Het opkomstpercentage voor de burgerpeiling in Cromstrijen was 82,4% en de uitslag:

28% stemden voor herindeling (fusie)
71,4% stemden tegen herindeling (fusie)
0,6% stemden blanco
0,1% ongeldig

De uitslag van de burgerpeiling wordt aan de gemeenteraad van de drie gemeenten overhandigd. Op dinsdag 21 maart 2017 stond het op de agenda van de gemeenteraad van Cromstrijen.

Meer informatie

Op de speciale webpagina www.zuid-holland.nl/hw is meer informatie te vinden over het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Heeft u nog vragen hierover aan de provincie? Neem dan contact op via e-mail hoekschewaard@pzh.nl of telefonisch 070-4417471. Ook via de social mediakanalen Twitter @SamenwerkingHW en Facebook Samenwerking Hoeksche Waard kunt u meer informatie vinden.

Het wetsvoorstel tot herindeling (kamerstuk 34806) is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl.