Pagina opties

Groter
A A

Ontwikkellokatie De Hoeckenisse

Deze ontwikkellocatie is het eerste gebied uit het nieuwe accommodatiebeleid dat ontwikkeld gaat worden. Op 21 maart jl. stemde de gemeenteraad in met de beleidsnotitie ‘Op weg naar accommodaties 2.0’ waarmee de ontwikkelingsscenario’s voor Klaaswaal en Numansdorp grotendeels zijn vastgelegd. Met de locatie Hoeckenisse zoomen we in op één stukje van de puzzel in Klaaswaal. Het gebied dat binnen dit puzzelstuk valt, bestaat uit het voormalige schoolgebouw De Hoeckenisse, de naastgelegen sportzaal en het terrein daaromheen, bestaande uit de geitenwei en de skatebaan.

Andere ontwikkelingen in dit gebied

Binnen dit gebied spelen meerdere ontwikkelingen een rol, waardoor deze ook zo veel mogelijk in samenhang worden opgepakt. Dit zijn:

Nieuwbouwlocatie brandweerkazerne Klaaswaal
Het college sprak de intentie uit om een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne in Klaaswaal te realiseren. Samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de organisatie waar sinds 2013 korps Klaaswaal deel van uitmaakt, onderzochten zij alternatieve locaties om nieuwbouw te realiseren voor de verouderde kazerne aan de Berkenlaan. Het oog is gevallen op het plangebied van de Hoeckenisse. Een groot voordeel van deze locatie is dat hier al een hulpverleningsorganisatie is gehuisvest, namelijk de ambulancepost. Deze plaats ligt aan de rand van het dorp en biedt qua infrastructuur diverse mogelijkheden: zowel verbindingen in als uit het dorp. Ook voldoet de locatie aan de norm om tijdig ter plaatse te zijn bij incidenten.

Verplaatsen traforuimte
Tegen de sportzaal is een traforuimte van Stedin gevestigd. Vanwege de planvorming is het gewenst dit trafohuis te verplaatsen. Bij de invulling van de locatie De Hoeckenisse houden wij dus rekening met het verplaatsen van de traforuimte en het verleggen van kabels.

Verkeersontsluiting Klaaswaal
De gemeenteraad besloot parallel aan de ontwikkelingen rondom een mogelijke bypass in te zetten op het treffen van maatregelen op de centrale assen in Klaaswaal, waaronder de Molendijk. Dit jaar startte het onderzoek van de mogelijke maatregelen met toepassing van brede participatie. Bij de te bepalen maatregelen wordt rekening gehouden met de mogelijke ontwikkeling van de locatie Hoeckenisse.

Huidige stand van zaken

Op dit moment vindt er een planstudie plaats gericht op het eerdergenoemde gebied. Deze studie bestaat uit een verkenning om daarmee de potentie van de locatie te onderzoeken. Half juni verwachten wij dat deze studie gereed is en wij beschikken over een drietal invulmodellen voor deze locatie. Na vaststelling door het college vindt de volgende stap plaats, namelijk de concrete invulling van deze locatie. Hierbij zoeken wij dan ook het contact op met omwonenden en naastgelegen verenigingen, stichtingen en organisaties.

Huurders en gebruikers in dit gebied

Het gebouw De Hoeckenisse biedt onderdak aan diverse huurders en gebruikers. In het voorbereidingsproces om te komen tot een nieuw accommodatiebeleid, staken wij veel tijd in een juiste en tijdige communicatie met deze belanghebbenden. Vooral in deze fase onderhouden wij nauw contact met hen over de vervolgstappen. Wij maken ons hard om gezamenlijk een (tijdelijke) alternatieve locatie te vinden. Dit is nu nog niet aan de orde, maar wij gaan al vroegtijdig het gesprek aan.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer L. Vos, l.vos@cromstrijen.nl.