Accommodatiebeleid

Waarom een nieuw accommodatieplan?

In de Vitaliseringsagenda 2016-2018  nam de gemeente als onderwerp op het ontwikkelen van visie, beleid en aanpak op het terrein van gemeentelijke accommodaties.

In dit project geven wij hier invulling aan door te komen tot een visie op accommodaties. Hierbij gaan de versterking van de onderlinge relatie tussen onderwijs, voorschoolse voorzieningen, binnensport, cultuur, welzijnswerk en zorg, de bouwkundige kwaliteit van de voorzieningen, ruimte bieden aan nieuwe taken van de gemeente én een meer efficiënt gebruik van de gemeentelijke accommodaties hand in hand.  

Daarom kozen we voor een projectaanpak waarbij wij via de inhoud bepalen welke voorzieningen gewenst zijn en kijken we vervolgens of en zo ja hoe wij dat het best kunnen accommoderen. Uiteindelijk bestaat ons einddoel uit een accommodatiebeleid en -plan die voorzien in accommodatiebestand gericht op de toekomst.

Welke accommodaties vallen hieronder?

Binnen het project richten wij ons op onderstaande accommodaties:

Gebouw Hoofdbestemming
De Vliet Onderwijs
Groen van Prinsterer Onderwijs
De Blieken Onderwijs
De Bron Onderwijs
De Takkenbosse Onderwijs
De Dubbeldekker Onderwijs
De Flierefluiter Kinderopvang (peuterspeelzaak)
Sportzaal De Bongerd Sport (gymzaal)
Sporthal Cromstrijen Sport (sporthal)
Gemeentehuis Gemeentehuis, nevenbestemming cultuur
De Hoeckenisse Cultuur/Welzijn
De Schakel Welzijn
Lokaal 8 Welzijn

Wie spelen een rol bij de totstandkoming?

Vooral met dit project raken wij direct de samenleving. Wie maakt er immers geen gebruik van de genoemde accommodaties. Vandaar dat wij er veel waarde aan hechten dat gebruikers en huurders een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van dit plan. Na diverse bijeenkomsten en consultatierondes, vond in december 2016 een laatste mogelijkheid plaats voor huurders en gebruikers om hun reactie te geven op de conceptnotitie en de daarin opgenomen ontwikkelscenario's.

Naast de directe huurders en gebruikers voeren wij ook overleg met andere partijen, zoals de schoolbesturen, (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven, belangenorganisaties, het personeel van de accommodaties enzovoort.

Uit welke deelproducten bestaat het accommodatiebeleid?

Over onderstaande deelproducten vond in 2016 besluitvorming plaats. U vindt deze documenten ook onderaan deze pagina:

  1. Vastgoedrapportage: hierin staan per accommodatie alle gegevens op een rij. Op die manier is het makkelijker om in een later stadium de analyses van het aanbod en de afwegingen te maken. Deze rapportage bespraken wij vooraf met de huurders en gebruikers.
  2. Visie- en kaderdocument accommodatiebeleid: Op basis van gesprekken met een 60-tal huurders- en gebruikers, gevoed door een werksessie met de gemeenteraad en landelijke ontwikkelingen, stelden wij een visie- en kaderdocument op. Dit document bevat de richting en de bandbreedte voor de keuzes die er in het accommodatiebeleid en de ontwikkelscenario's gemaakt gaan worden.
  3. Beleidsdocument inhoudelijke ontwikkelingen: Uit de gesprekken met de huurders en gebruikers haalden wij ook informatie over de behoefte en de toekomstontwikkelingen. Samen met de ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen is dit samengevat in een Beleidsdocument inhoudelijke ontwikkelingen.
  4. Ontwikkelscenario's Klaaswaal en Numansdorp: In 2016 vonden gesprekken plaats met huurders en gebruikers, brachten wij de beleidsmatige ontwikkelingen in kaart en namen wij stappen met de onderwijsbesturen in het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP). Op basis van  deze gegevens stelden wij drie ontwikkelscenario’s voor de accommodaties op voor Klaaswaal en Numansdorp. Op 15 en 17 november nodigden wij de huurders en gebruikers van accommodaties in Klaaswaal en Numansdorp uit om mee te denken over deze ontwikkelscenario’s. Dit leverde interessante aandachtspunten op die wij meenamen in het vervolgtraject. Op 21 november vond een zelfde meedenksessie plaats met raads- en commissieleden. Vervolgens verwerkten wij de verkregen informatie en koos het college een voorkeursscenario voor beide dorpen. Dit scenario legden wij vervolgens ter advies begin december 2016 voor aan de huurders en gebruikers.

Van concept naar vastgestelde notitie 'Op weg naar accommodaties 2.0'

Op basis van de verkregen reacties uit de laatste reactieronde in december, hebben wij het voornemen het voorkeursscenario voor de kern Numansdorp aan te passen. Dit houdt in dat we het toekomstperspectief van ontwikkeling van een brede multifunctionele accommodatie (MFA) met daarin onder andere alle scholen voor basisonderwijs aan de Buttervliet (scenario 2) loslaten en ons richten op ontwikkeling van een MFA waarin naast een school voor basisonderwijs, een kantoortuin en diverse welzijns- en culturele voorzieningen zijn gehuisvest (scenario 1).

Op dit moment zijn gemeente en de schoolbesturen met elkaar in gesprek over de gevolgen van het scenario voor Numansdorp. In een overleg met de schoolbesturen, dat in januari 2017 plaatsvindt, wordt hierover een definitief standpunt van de schoolbesturen gevraagd.

Vervolgens vindt de besluitvorming plaats over de notitie 'Op weg naar accommodaties 2.0' met daarin de opgenomen ontwikkelscenario's per dorpskern.

Wanneer Besluitvorming door
Januari 2017 College van burgemeester en wethouders
22 februari 2017 Commissie Maatschappelijke Zaken
21 maart 2017 Gemeenteraad

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer A.C. Oosterlaan, a.oosterlaan@cromstrijen.nl

Extra informatie

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Accommodatiebeleid
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden