Parkeerplan Componistenbuurt Numansdorp

Start aanleg parkeerplaatsen Componistenbuurt

(26-04) Volgende week starten wij met de werkzaamheden voor het 'Parkeerplan Componistenbuurt'. Op maandag 1 mei beginnen we met de aanleg van de parkeerplaatsen aan de van Beethovenstraat. We vervolgen met de aanleg van parkeerplaatsen aan de Mendelssohnstraat, Brahmsstraat, Bachstraat, en Verdistraat. Onder aan deze pagina kunt u het parkeerplan downloaden.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, verwachten we binnen zes weken klaar te zijn. We doen ons best de overlast tot een minimum te beperken en verzoeken u rekening te houden met de werkzaamheden bij het parkeren.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de heer J.M. Verschoor. Hij is te bereiken op telefoonnummer 088-6471076 of mailadres j.verschoor@cromstrijen.nl.


Start in januari 2017

(21-12) In 2017 voeren wij de maatregelen van het uitvoeringsprogramma uit. Dit betreft de aanleg van parkeerpleinen ter hoogte van de kruising Burgemeester Henrylaan – Van Beethovenstraat, de Burgemeester Henrylaan – Mendelssohnstraat, de Brahmsstraat en de Bachstraat. Daarnaast leggen we langsparkeervakken aan in de Mendelssohnstraat en de Van Beethovenstraat.  

Voor het aanleggen van deze parkeerpleinen vroegen wij een omgevingsvergunning aan voor het wijzigen van het gebruik van groenvoorziening naar verkeersvoorziening, en een vergunning voor het kappen van een aantal bomen. Wij ontvingen geen bezwaren tegen deze vergunningaanvragen, dit betekent dat wij tot uitvoering over gaan.

De voorbereidingen voor het straatwerk starten wij in januari 2017 waarna wij verwachten in  april te kunnen bestraten. Indien de weersomstandigheden het toelaten, verwachten wij de werkzaamheden in juni af te ronden.

Omwonenden van de locaties waar wij werkzaamheden uitvoeren, ontvangen te zijner tijd nadere informatie.


Plan vastgesteld, uitvoering in voorbereiding

(26-07) Op 21 maart 2016 stelde het college het Parkeerplan Componistenbuurt Numansdorp vast. Vervolgens stelde de gemeenteraad op 10 mei 2016 een budget beschikbaar voor de uitvoering van het Parkeerplan Componistenbuurt Numansdorp. Dit betekent dat wij definitief over kunnen gaan tot uitvoering.

De uitvoeringsplanning namen wij op in het parkeerplan dat u onder aan de pagina aantreft. Momenteel treffen wij de voorbereidingen voor de uitvoering van verschillende maatregelen. Via deze projectpagina en via Het Kompas houden wij u op de hoogte van de voortgang.  


Inspraak Componistenbuurt leidt tot 17 reacties

Tot en met vrijdag 12 februari 2016 lag het concept Parkeerplan Componistenbuurt Numansdorp ter inzage. Wij ontvingen hierop 17 reacties van bewoners en één reactie van een raadsfractie. Wij verwerken de inspraakreacties in een inspraakrapportage waarbij wij aangeven op welke wijze hiermee omgegaan is voor het vast te stellen parkeerplan. Wij verwerkten de reacties, waarbij wij aangaven op welke wijze hiermee omgegaan is voor het vast te stellen parkeerplan.

Het resultaat

Het resultaat van de vragenlijsten, de werksessies en de beoordelingen door politie, brandweer en civieltechnische uitvoerbaarheid, verwerkten wij in een concept parkeerplan. Een tweetal maatregelen uit het concept parkeerplan hebben betrekking op de gehele woonwijk; het parkeren in de voortuin en het parkeren voor de garagedeur. Overige maatregelen betreffen maatregelen die specifiek zijn toegespitst op de verschillende straten.

U bepaalt hoe u uw voortuin inricht
Uit de vragenlijsten kwam naar voren dat in een aantal straten behoefte bestaat om in de voortuin te parkeren. Fysiek is dit op sommige punten al mogelijk, maar formeel niet toegestaan. Wij menen dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de bewoners om te bepalen hoe zij de eigen voortuin willen inrichten. Hieraan verbinden wij wel de voorwaarden dat het parkeren volledig op eigen terrein moet plaatsvinden, het voertuig mag niet uitsteken of het trottoir onderbreken. Wij treffen echter geen extra maatregelen om het parkeren in de voortuin mogelijk te maken. Dit betekent dat wij geen groenvoorzieningen weghalen of extra inritten naar de bestaande weg maken ten behoeve van het parkeren in de voortuin.

Wij gedogen parkeren voor de garagedeur
Het parkeren voor de garagedeur is formeel gezien niet toegestaan, een garagedeur wordt namelijk beschouwd als uitrit. Het toestaan van het parkeren voor de garagedeur leidt echter direct tot een verhoging van het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen en vindt al lange tijd plaats. Kijkend naar de veiligheidsoverwegingen vanuit de hulpdiensten, ontvingen wij tot op heden geen klachten van hulpdiensten over het parkeren voor de garagedeuren. Dit wijst erop dat wij mogen vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners en automobilisten om de benodigde ruimte voor de hulpdiensten vrij te houden. Wij besloten daarom om het parkeren voor de garagedeur te gedogen, dit houdt in dat wij het niet formaliseren met ontheffingen bij iedere garagedeur maar voor de gehele woonwijk de situatie gedogen en dit ook als zodanig afspreken met politie, buitengewoon opsporingsambtenaar en openbaar ministerie. Voor de garages die schuin op de weg staan (andere hoek dan 90 graden) brengen wij een witte lijn aan om aan te geven tot hoever een voertuig mag staan zonder het overige verkeer of de hulpdiensten te hinderen. De veiligheid blijft hiermee gewaarborgd.

Wat ging hieraan vooraf?

Op 23 september 2014 stelde de gemeente het Parkeerbeleid Cromstrijen vast. In dit beleid omschrijft zij onder meer hoe zij omgaat met parkeernormen en welke eisen zij stelt aan parkeren bij nieuwe bouwplannen. Ook de huidige parkeersituatie binnen de gemeente kwam aan bod waarbij het college de ontvangen klachten beoordeelde. Wat het college opviel is dat er veel klachten kwamen over de parkeersituatie in de Componistenbuurt Numansdorp.

De Componistenbuurt in Numansdorp is een jaren ’70-woonwijk waar de destijds geldende parkeernorm werd toegepast. Deze oude parkeernorm wijkt af van de huidige vraag naar parkeergelegenheid en dit heeft dan ook tot gevolg dat de parkeerdruk in uw woonwijk hoog is. Tot op heden zijn bewoners creatief in het zoeken naar een oplossing, maar is van een structurele oplossing geen sprake. De gemeente besloot daarom voor de Componistenbuurt een parkeerplan op te stellen.

Wat houdt het parkeerplan in?

Het parkeerplan omschrijft en visualiseert de wijze waarop de gemeente het parkeren in de Componistenbuurt wil verbeteren. Door middel van een vragenlijst verzocht de gemeente bewoners hierover informatie te verstrekken en bracht de gemeente dit in beeld. In deze vragenlijst vroeg de gemeente onder meer naar de hoeveelheid motorvoertuigen per huishouden, parkeergelegenheid op eigen terrein, de mening van bewoners over een aantal mogelijke oplossingen en inventariseerde zij de wensen. Met een respons van 55% is dit een geslaagde inventarisatie geweest. Aan de hand van het resultaat uit de ingevulde vragenlijsten, vormde de gemeente een beeld van de parkeerbehoefte en wensen van bewoners van de Componistenbuurt.

Samen met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), politie en brandweer beoordeelt de gemeente ook de oplossingen die op dit moment gebruikt worden voor het parkeren. In hoeverre zijn deze oplossingen verkeerskundig gezien geschikt en welke maatregelen kan de gemeente treffen om meer parkeergelegenheid te creëren dan wel de huidige parkeergelegenheid efficiënter te gebruiken?

Samen met bewoners aan de slag

Bewoners zijn de ervaringsdeskundigen van de Componistenbuurt, zij hebben (bijna) dagelijks te maken met parkeren in de straat. De gemeente vindt het dan ook belangrijk hen te betrekken bij het vinden van een oplossing, uiteindelijk zijn zij degenen die dit in de praktijk ervaren.

Op 19 mei 2015 organiseerde de gemeente een werksessie waarvoor zij twee bewoners uit iedere straat uitnodigde (de werkgroep). Tijdens deze werksessie presenteerde de gemeente het resultaat van de vragenlijsten en ging met de bewoners actief aan de slag. De presentatie van de werksessie kunt u onderaan deze pagina bekijken. De bewoners werden vervolgens in vier groepen verdeeld, waarna zij zich over mogelijke oplossingen voor een aantal straten bogen. Na afloop van de sessie presenteerde iedere groep de belangrijkste uitkomsten. De gemeente verwerkte deze uitkomsten in verslagen die u onder aan deze pagina kunt downloaden.

Op 27 oktober 2015 organiseerde de gemeente een tweede werksessie waarvoor de werkgroep uit de Componistenbuurt werd uitgenodigd. Tijdens deze werksessie presenteerde de gemeente het resultaat van de maatregelen die de werkgroep tijdens de werksessie van 19 mei aandroeg. Daarin verwerkte de gemeente de adviezen van de politie en brandweer en beoordeelde of maatregelen civieltechnisch uitvoerbaar zijn (lichtmasten, kabels en leidingen). Alle maatregelen verwerkte de gemeente in een drietal tekeningen. Deze tekeningen beoordeelde de werkgroep tijdens deze sessie waarna de gemeente met het resultaat verder aan de slag gaat. De presentatie van de werksessie en de verslagen van de verschillende tekeningen kunt u onderaan de pagina downloaden.

Heeft u aanvullingen dan wel opmerkingen op de verslagen van de werksessie, geef deze dan schriftelijk door aan mevrouw W. Jacobs (w.jacobs@cromstrijen.nl), wij betrekken uw aanvullingen c.q. opmerkingen dan in het verdere proces.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of behoefte aan aanvullende informatie, dan is mevrouw Jacobs via het e-mailadres w.jacobs@cromstrijen.nl bereikbaar. Zij probeert uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Extra informatie

Projectwethouder: Hans Flieringa

Contactpersoon: W.J.E. Jacobs, e-mail w.jacobs@cromstrijen.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Parkeerplan Componistenbuurt Numansdorp
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden