Subsidies

De gemeente verstrekt in het kader van haar beleid subsidies aan verenigingen en instellingen voor activiteiten ter bevordering van het welzijnswerk. Het doel van de subsidie is het stimuleren van niet-commerciële activiteiten op het terrein van het welzijnswerk. Een subsidie kunt u voor meerdere jaren aanvragen (een structurele subsidieaanvraag) of voor een eenmalige gebeurtenis (een incidentele subsidieaanvraag).

De gemeente verleent o.a. voor de volgende welzijnsactiviteiten subsidie:

 • amateurkunstbeoefening
 • jeugd- en jongerenwerk
 • Brede school activiteiten
 • sport
 • kunstzinnige vorming
 • maatschappelijk werk
 • ouderenwerk
 • peuterspeelzaal
 • sociaal-cultureel werk

Ook kunt u als vereniging in aanmerking komen voor een jubileumbijdrage.

Jubileumbijdrage Cromstrijense verenigingen en stichtingen

U kunt als vereniging of stichting in de gemeente Cromstrijen in aanmerking komen voor een jubileumbijdrage. Per 26 juni 2012 gelden hiervoor de volgende richtlijnen:

 1. De jubilerende vereniging of stichting moet minimaal 10 jaar oud zijn
 2. Tot een jubileum rekenen wij iedere periode van 10 of 25 jaar dan wel een veelvoud daarvan
 3. De jubilerende vereniging of stichting moet de bijdrage in haar jubileumjaar aanvragen
 4. De jubileumbijdrage is alleen bedoeld voor Cromstrijense verenigingen of stichtingen
 5. Voor het verkrijgen van een bijdrage moet de vereniging een kopie van de stichtingsakte overleggen
 6. De vereniging of stichting moet op enige wijze aandacht besteden aan het jubileum
 7. De bijdrage is € 5,00 per verenigings- of stichtingsjaar

De jubileumbijdrage is bedoeld om Cromstrijense verenigingen en stichtingen een stimulerende bijdrage te verstrekken en hen te bedanken voor hun structurele bijdrage aan de Cromstrijense samenleving.

Aanvragen

U kunt de jubileumbijdrage schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Wij adviseren u om bij uw aanvraag meteen de kopie van de stichtingsakte mee te sturen met daarbij de gegevens van de bankrekening van uw vereniging of instelling. Dit bevordert de afhandeling van de aanvraag.

Meer informatie

Neem voor vragen over de jubileumbijdrage contact op met mevrouw W.A.U. de Jong, telefoon 088 647 1035 of e-mail w.dejong@cromstrijen.nl.

Welzijnssubsidie

Verenigingen en instellingen die zich richten op de in de subsidieverordening vastgesteld welzijnswerk kunnen in aanmerkingen komen voor een subsidie.

Het gemeentelijk subsidiebeleid bepaalt welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Daarbij geldt dat voor de totale beschikbare subsidie een vast budget is begroot. Het is dus mogelijk dat de aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, maar dat er geen budget meer voor handen is.

Een subsidie kan onder andere bestaan uit:

 • een structurele subsidie
 • een incidentele subsidie

Een structurele subsidie

De instelling dient ieder jaar opnieuw vóór 1 mei van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de gemeente de subsidie verstrekt een subsidieverzoek in. De instelling kan dan in aanmerking komen voor een subsidie. Het is niet noodzakelijk dat de instelling is gevestigd in de gemeente Cromstrijen. Als criterium houdt de gemeente aan dat de activiteiten van de instelling een directe relatie moeten hebben met een individuele inwoner of groepen inwoners in de gemeente Cromstrijen.

Klik hier om een structurele subsidie voor 2018 aan te vragen

Een incidentele subsidie

De instelling vraagt een eenmalige geldelijke bijdrage voor een eenmalige gebeurtenis aan. Bij het aanvragen van een incidentele subsidie dient de instelling rekening te houden met een beslistermijn van maximaal 8  weken. De eenmalige gebeurtenis moet gericht zijn op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar en/of ouder (55+), moet in de gemeente Cromstrijen plaatsvinden, het moet een nieuwe activiteit zijn, moet open staan voor alle jongeren en/of ouderen van de gemeente Cromstrijen en mag geen commercieel karakter hebben.

Kijk voor meer informatie in de productomschrijving van Welzijnswerk, subsidie of in de Subsidienota sociaal domein 2013.

Projectsubsidie

Verenigingen in de gemeente Cromstrijen kunnen aanspraak maken op een projectsubsidie. De gemeenteraad stelde voor de periode 2016-2019 in totaal € 60.000,00 beschikbaar voor de stimulering van verenigingen en stichtingen in de gemeente Cromstrijen. Het totale budget is verdeeld in € 15.000,00 per jaar. Indien er aan het einde van een jaar een overschot is, dan zal dit aan het budget van het daaropvolgende jaar worden toegevoegd.

Waar kunt u deze subsidie voor aanvragen?

 • Voor nieuwe activiteiten, naast het bestaande aanbod van activiteiten.
 • Voor een training of cursus die begeleiders, bestuurders en/of trainers van uw vereniging willen volgen.

Een aanvraag moet in ieder geval voorzien zijn van de volgende onderdelen:

 • Gegevens van de aanvrager.
 • Een omschrijving van de activiteit / opleiding.
 • Het doel en het verwachte resultaat van de activiteit / opleiding.
 • Het verwachte aantal deelnemers.
 • Kosten, opbrengsten, aan te vragen subsidie en de eigen bijdrage door middel van een begroting.
 • Looptijd van de activiteit / opleiding (start / einde).

Kijk voor meer informatie bij voorwaarden.

Meer informatie

Neem voor vragen over subsidies contact op met de heer S. van Dongen, telefoon 088 647 1960 of e-mail s.vandongen@cromstrijen.nl.

Extra informatie

Formulier:

Aanvraagformulier Projectsubsidies

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Welzijn | Subsidies
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden