Verkeersontsluiting Klaaswaal

Stand van zaken proces verkeersontsluiting Klaaswaal

Besluit gemeenteraad 9 mei 2017

(15-5) Op 9 mei 2017 behandelde de gemeenteraad een voorstel over de voortgang van het proces om te komen tot een bypass Klaaswaal. Het voorstel ging in op het resultaat van de effectenstudie, de regionale ontwikkelingen en het standpunt van Waterschap Hollandse Delta om prioriteit te geven aan de regionale ontwikkeling boven de lokale plannen.Na enige discussie tussen de verschillende raadsfracties nam de gemeenteraad kennis van het resultaat van de ‘Verkeersstudie effecten bypass Klaaswaal’, de regionale ontwikkelingen en het standpunt van het waterschap. Aan de hand daarvan besloot zij het eerder genomen besluit om te kiezen voor realisatie van een bypass te bekrachtigen en een eerste go/no go-moment op te schorten tot de resultaten van het regionale onderzoek bekend zijn. In aanvulling daarop besloot zij dat de voorbereidingen voor de bypass, voor zover mogelijk, moeten worden doorgezet.

Wat betekent dit concreet?

Het besluit van de gemeenteraad houdt in dat wij met de voorbereidingen voor de bypass Klaaswaal verder gaan. Daarbij besloot de gemeenteraad dat er geen grootschalige kosten en onomkeerbare handelingen mogen worden verricht. Dit betekent dat wij nog niet over gaan tot grondaankopen en ook de planologische procedure nog niet opstarten. Deze handelingen kunnen wij wel al deels voorbereiden waarbij wij, op verzoek van de gemeenteraad, enkele voorbehouden moeten maken.  

Tekst besluit raad inclusief amendement:
1.    Kennis te nemen van het resultaat van de ‘Verkeersstudie effecten bypass Klaaswaal’.
2.    Kennis te nemen van de stand van zaken van de regionale ontwikkelingen op het gebied van de verkeersontsluiting van de Hoeksche Waard.
3.    Kennis te nemen van het standpunt van Waterschap Hollandse Delta over zowel het regionale als het lokale proces.
4.    Uw besluit van 8 november 2016 om over te gaan tot realisatie van de bypass, te bekrachtigen.
5.    Op basis van het resultaat van beslispunten 1 tot en met 3 het eerste go/no-go moment voorlopig op te schorten tot de resultaten van het regionale onderzoek bekend zijn, maar ondertussen, voor zover mogelijk, de voorbereidingen voor een bypass door te zetten.
6.    Kennis te nemen van het besluit om de beschikbaar gestelde financiële middelen voor de bypass Klaaswaal beschikbaar te houden voor realisatie van een nieuwe verkeersontsluiting van Klaaswaal.
7.    Kennis te nemen van het geactualiseerde stoplicht.

Bent u benieuwd naar het volledige raadsvoorstel, kijk dan op www.cromstrijen.nl > Vergaderkalender.

Participatieavonden centrale assen

In mei vonden voor de bewoners en ondernemers van de centrale assen een participatieavond plaats. Onder begeleiding van verkeerskundig adviesbureau Megaborn leverden de aanwezigen input voor maatregelenpakketten gericht op de verkeerssituatie. Deze maatregelen moeten uiteindelijk bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Naast deze avond konden de bewoners en ondernemers ook een reactie geven via een digitale enquete. Megaborn gaat met de verkregen input aan de slag en komt vervolgens met drie pakketten terug bij de bewoners en ondernemers van de centrale assen.

Onderzoek komst regionale randweg

Het verbeteren van de verkeersontsluiting van en binnen de Hoeksche Waard staat hoog op de agenda van de vijf gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Zij besloten om hun pijlen te richten op het voltooien en optimaliseren van het regionale hoofdwegennet. De verkeersontsluiting van Klaaswaal wordt gezien als een ontbrekende schakel in het regionale wegennet (de zogeheten vorkstructuur). De regio Hoeksche Waard is van mening dat er een oplossing moet komen. De regio en de provincie Zuid-Holland voeren daarom een onderzoek uit naar de effecten van het voltooien en optimaliseren van het regionale hoofdwegennet. De mogelijke aanleg van een regionale randweg Klaaswaal maakt onderdeel uit van dit onderzoek. De resultaten verwacht de regio in december 2017.

Nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief van mei 2017 vindt u onder aan deze pagina. U kunt zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief via e-mailadres verkeerkwl@cromstrijen.nl.


Tweede verkeerstelling Klaaswaal op 9 februari

(07-02) Donderdag, 9 februari 2017, vond er een kentekenonderzoek met camera’s plaats in Klaaswaal. Er werden in totaal 12 camera’s geplaatst op de punten 1 t/m 6 zoals op het kaartje staat aangegeven. Dit onderzoek is ter controle van het kentekenonderzoek dat eind vorig jaar plaatsvond in het kader van de effecten van de verkorte bypass in Klaaswaal.

Overzichtskaart kentekenonderzoek Klaaswaal

De resultaten van dit kentekenonderzoek worden verwerkt in de effectenstudie.


Er komt een oplossing voor de verkeersproblemen in Klaaswaal. Op 8 november 2016 stemde de gemeenteraad in met de aanleg van een zogenaamde bypass. Dit is een tracé dat loopt vanaf de Rijksstraatweg tot aan de Oud-Cromstrijensedijk oostzijde, ter hoogte van de Vierde Moerweg. De nieuwe weg moet ook aansluiten op het industrieterrein. Alleen een bypass is niet voldoende. Er zijn ook andere duurzame maatregelen nodig, zoals een verbod voor vrachtverkeer, het opnieuw inrichten van de kruising (Schans) of het afsluiten van de Industrieweg naar de Oud-Cromstrijensedijk oostzijde. Hier wordt samen met de bewoners en ondernemers verder over nagedacht.

Rijksstraatweg Klaaswaal

Wat is er inmiddels gebeurd?

Er is een plan van aanpak voor twee processen opgesteld: het treffen van duurzame maatregelen aan de centrale routes door het dorp en het realiseren van de verkorte bypass. Bij het nemen van duurzame maatregelen wil de gemeente bewoners en andere belanghebbenden nauw betrekken. Een verkeerskundig adviesbureau begeleidt het proces. Wat de realisatie betreft: eind januari 2017 is een studie afgerond die inzicht geeft in de effecten van de verkorte bypass en gaat de gemeente met bewoners actief aan de slag.

Kan de gemeente de kosten wel betalen?

De gemeente is van plan meer te investeren in onder andere verkeer. Daarmee willen we de vitaliteit en leefbaarheid van Cromstrijen versterken. Dit is ook een van de ambities binnen de Vitaliseringsagenda. De investeringen om dit mogelijk te maken zijn in de begroting gedekt.

Staat de route van het tracé al vast?

Nee, nog niet. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Zo moet het nieuwe tracé geschikt zijn voor lange vrachtwagens, zij moeten de bochten goed kunnen maken. Maar ook de grondaankopen zijn belangrijk. De gemeente wil uiteraard gronden zodanig aankopen, dat er zo min mogelijk grond overblijft die niet bruikbaar is. Daarnaast houdt de gemeente ook rekening met ontwikkelingen binnen de regio, zoals de zogenaamde vorkstructuur.

Heeft u als bewoner of ondernemer ook een rol in het proces?

Ja zeker, overleg met bewoners en ondernemers (participatie) is een belangrijk onderdeel van het plan. Direct belanghebbenden worden nauw betrokken bij de verdere opzet. Natuurlijk staat het daarnaast iedereen vrij om zijn of haar zegje te doen.

Meer informatie

Via de gemeentepagina in Het Kompas en www.cromstrijen.nl informeren wij over de verkeersontsluiting in Klaaswaal. Heeft u vragen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar verkeerkwl@cromstrijen.nl.

Het raadsvoorstel vindt u bij /bestuur-en-organisatie/vergaderkalender_3477/

Abonneren nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief uit met de laatste informatie over de verkeersontsluiting Klaaswaal. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen, meldt u dan aan via verkeerkwl@cromstrijen.nl

Documenten

Extra informatie

Portefeuillehouder Hans Flieringa

Contact: verkeerkwl@cromstrijen.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Verkeersontsluiting Klaaswaal
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden